Yury Nesterenko

Microsoft Winwars 2002


FIRMA MICROSOFT PODPISAЈA KONTRAKT Z AMERYKANSKIM
WOJSKIEM NA DOSTARCZENIE NOWYCH TYPУW BRONI.01. 04. 2002, 4:30. Arabia Saudyjska, Baza (WWS) USA.

Porucznik John Falkon ostatni raz pomachaі rкk± towarzyszom i wdrapaі siк do kabiny. Przepeіniaіo go uczucie dumy. Spotkaі go taki honor! Dowiedziaі siк o tym od generaіa Breaka ktуry powiedziaі:

- Spotkaі was wielki honor poruczniku. Wykonacie pierwszy bojowy lot na supertajnym samolocie F-22M.

- M oznacza zmodyfikowany? - staraі siк sprecyzowaж Falkon.

- M oznacza Microsoft - odpowiedziaі generaі. - Samolot zostaі w peіni przeprogramowany przez nich. Oni zapewniaj±, їe teraz zadania bojowe moїe wykonywaж kaїdy idiota. No, ale my na pierwszy raz wyznaczyli¶my pana poruczniku Falkon, jednego z najlepszych pilotуw. Bкdzie pan musiaі zniszczyж iracki o¶rodek j±drowy.

- Moїe pan juї sіaж Saddamowi kondolencje, sir - odpowiedziaі Falkon.

Porucznik jak zwykle zapiaі pasy i tylko zwrуciі uwagк, їe oprzyrz±dowanie rуїni siк od standardowego. Przyrz±dуw ubyіo, za to na zwolnionym miejscu pojawiіa siк dwu-przyciskowa mysz.... Dlaczegoї to? - medytowaі Falkon. W koсcu wzruszyі ramionami, wcisn±і przycisk i wі±czyі zasilanie. Na przednim ekranie, na tle widocznego z kabiny nieba z rzadkimi obіoczkami pojawiі siк napis: Microsoft Winwars 2002. Po czym silniki same zaczкіy pracowaж silniki i klapy same siк opu¶ciіy do poіoїenia startowego.

Gratulujemy zakupu Mcrosoft Winwars 2002! - zakomunikowaі ekran. Teraz wojna stanie siк jeszcїe wygodniejsza, a wasza ¶miertelno¶ж spadnie!

Porada dnia:
Przed l±dowaniem naleїy wysun±ж podwozie.


- Orzeі - 1 start, zezwalam - rozlegіo siк w heіmofonie.

- Ja jeszcїe nie prosiіem - zdziwiі siк Falkon.

- A... Juї nie trzeba... Plug&Play - wyja¶niіa kontrola naziemna.

Samolot szybko nabieraі prкdko¶ci, jak pokazywaі wskaјnik i wkrуtce byі juї w powietrzu.

Teraz Winwars 2002 przeprowadzi instalacje waszej amunicji na wybrany cel o¶wiadczyі system.

Wybrany cel: iracki o¶rodek j±drowy.


Falkon z ciekawo¶ci klikn±і na przycisk "Zmieс" i zobaczyі listк, na ktуrej pomiкdzy innymi obiektami na caіym ¶wiecie figurowaіy Biaіy Dom i baza, z ktуrej dopiero co wyleciaі. Falkon szybko nacisn±і "Anuluj".

Wybierzcie typ instalacji:

- Minimalny - na obiekt zostan± zrzucone tylko bomby.

- Normalny - na obiekt zostan± zrzucone bomby i rakiety.

- Peіny - na obiekt zostanie zrzucony caіy samolot.

Domy¶lnie system proponowaі drugi wariant i Falkon, z zaniepokojeniem stwierdziі, їe lepiej nie bкdzie siк spieraж.

Teraz zostanie przeprowadzone testowanie waszego samolotu. Niech pan zamknie oczy aby unikn±ж urazуw przy zmianie trybуw.

Silniki dziko zaryczaіy, i oczy Falkona jako їywo omal nie wyskoczyіy z orbit od niesamowitego przeci±їenia. Zaczкіo siк prawdziwe piekіo: samolotem rzucaіo na wszystkie strony pikowaі w dуі i wykonywaі niesamowite wiraїe... W koсcu porucznik doszedі do siebie ciemno¶ж przed oczami ust±piіa i zobaczyі jak lataj±ca po caіej kabinie mysz upadіa na swoje miejsce.

Lecicie samolotem Lokheed F-22 z dwoma silnikami Prata-Whitney - z niezm±conym spokojem o¶wiadczyі system.

Maksymalna szybko¶ж 1451 mil na godzinк.

Porada dnia:
Przetaktowanie czкstotliwo¶ci turbiny ponad zalecana przez producenta moїe
zakoсczyж siк awaria.

Do koсca instalacji pozostaіo 0:34:16.Ten sam dzieс, 4:52. Niebo nad Irakiem.

U doіu ekranu powoli przesuwaі siк pasek z procentami. System w miкdzyczasie reklamowaі Winwars dla czoіgуw, іodzi podwodnych i piechoty morskiej, a takїe obiecywaі wszystkim nabywcom wersji dla samolotуw bezpіatny aplet: Kamikaze.

5:21 Zmiana obrazkуw podziaіaіa na Falkona usypiaj±co. Z pуіdrzemki wyrwaі go dopiero dјwiкk systemu - na radarїe pojawiіa siк zielona kropka.

Wykryto nowe urz±dzenie: samolot przeciwnika - rado¶nie zakomunikowaі system.

Falkon chciaі juї wykonaж standardowy zwrot bojowy, ale wtem zauwaїyі przycisk "Usun±ж" i klikn±і na niego myszka.

Jeste¶cie pewni, їe chcecie usun±ж samolot przeciwnika? - podejrzliwie zapytaі system

- Jakїe by nie!

Falkon klikn±і Tak. Iracki my¶liwiec przepadі z radaru.

- Tak szybko?! - zdziwiі siк porucznik... - No no... Microsoft daje popaliж!

Zacz±і juї z szacunkiem ¶ledziж pojawiaj±ce siк na ekranie reklamy:

Winwars dla pilotуw niepeіnosprawnych...

Jednak od tego zajкcia oderwaіa go rakieta, przelatuj±ca ponad sama kabina. Falkon z niedowierzaniem obrуciі siк i zauwaїyі iracki my¶liwiec.

- Co їesz, Twoja mac... - wrzasn±і Falkon i dopiero wtedy spostrzegі, їe z niezauwaїonej wcze¶niej ikonki "Kosz" w rogu ekranu sterczy ogon samolotu.

Porucznik szybko ze zіo¶ci± klikn±і na ikonkк i nacisn±і: Oprуїniж!

Czy na pewno chcesz fizycznie zniszczyж samolot przeciwnika? Jego przywrуcenie nie bкdzie moїliwe - uprzedziі system.

- TAK! - warkn±і Falkon wciskaj±c przycisk myszy.

Spod skrzydіa wyleciaі Sidewinder, pozostawiaj±c biaіy puszysty ¶lad, pomkn±і naprzeciw nieprzyjaciela. Zaja¶niaі blask wybuchu i gor±ce odіamki nieprzyjacielskiej maszyny poleciaіy na ziemie. Jednak do spokoju byіo daleko. Pikaj±cy dјwiкk uprzedziі o nowym
niebezpieczeсstwie.

Wykryto nowe urz±dzenie: rakieta ziemia powietrze! - stwierdziі system i popadі w zamy¶lenie. Na prуїno Falkon klikaі myszka, widz±c, jak zіowieszcza kropka zbliїa siк do centrum radaru. W koсcu system wyszedі z zadumy:

Nie mogк znaleјж driverуw dla tego urz±dzenia. Wіуї dyskietkк z driverami i wci¶nij OK.

Z przekleсstwem Falkon wcisn±і: "Szukaж"

Najbliїszy odpowiednik: Rкczne granaty - obja¶niі system. - Zainstalowaж?

Falkon szarpn±і za dzwignie uchodz±c w manewr przeciwrakietowy. Byіo jednak juї zbyt pујno. Samolotem szarpnкіa eksplozja. Wyprowadziwszy z trudem samolot z nurkowania pilot klikn±і na ikonce "System". W wierszu "lewe skrzydіo" ¶wieciіy їуіtymi kolorami klapy i lotki. Ale ostatecznie jeszcїe tanio z tego wyszedі. Niebieski pasek peіzі na dуі i pokazywaі juї 82%... Byіy jeszcїe szanse na wykonanie zadania...

Radar pokazaі jeszcze dwa nieprzyjacielskie samoloty, ale leciaіy z tyіu Falkona i specjalnie go nie niepokoiіy. On wiedziaі, їe ta iracka ruina nie jest w stanie dogoniж superszybkiego F-22. Jednak samoloty zbliїaіy siк. Falkon z niedowierzaniem spojrzaі na szybko¶ciomierz i zrozumiaі, їe jego szybko¶ж drastycznie spadіa.

- Co za diabeі?! - w¶ciekі siк porucznik - Silniki przecieї w porz±dku i paliwa peіno!

Ekran tymczasem zacz±і w¶ciekle migaж i pojawiі siк obrazek klepsydry. Wskaјniki zastygaіy w jednym poіoїeniu, poruszaіy siк krуtkimi zrywami, poczym znуw zastygaіy.

Niewystarczaj±ce zasoby wolnej pamiкci - spu¶ciі z tonu system. - Wyі±czcie niepotrzebne zadania.

Falkon wywoіaі listк zadaс, prуbuj±c poj±ж, co oznaczaj± nazwy typu "winppl" lub "v666apl" i ktуre z nich s± niepotrzebne. Tymczasem silniki prawie zamilkіy, szybko¶ж spadіa do krytycznej: jeszcїe trochк i samolot runie w dуі. Ogіupiaіe od takiej taktyki walki powietrznej irackie my¶liwce przeleciaіy obok i zderzyіy siк tuz przed nosem Falkona. Porucznik tymczasem odszukaі w spisie zadaс wiersz: "Obserwacja przeciwnika" obok ktуrej w nawiasach byіo napisane: [Nie odpowiada], i wcisn±і OK. Ekran radaru zgasі, za to samolot zacz±і nabieraj±c prкdko¶ci.

Niebieski pasek pokazywaі juї 99%... w koсcu i 100. Falkon ze zdumieniem patrzyі na ziemie pustynia na dole w niczym nie przypominaіa fotografii satelitarnej irackiego centrum j±drowego. Widaж zrozumiaі to takїe system bo w ¶lad za 100% na pasku pojawiіo siк 101... potem 102...%

Na 106 ekran zrobiі siк niebieski i pojawiі siк napis:

Bі±d 000000e spowodowany przez moduі VXD0000(0) w module VXD428092(0) Moїliwa
normalna kontynuacja lotu. Moїecie wcisn±ж Eject aby siк katapultowaж:

Uwaga!
Przy katapultowaniu siк stracicie niezachowany samolot.


Falkon jeszcze nie zamierzaі siк katapultowaж, tym bardziej, їe przed nim w koсcu pojawiіo siк irackie centrum j±drowe. Poj±wszy, їe nie ma co dalej polegaж na Microsofcie porucznik przygotowaі samolot do bombardowania rкcznego. Sprowadziі samolot w dуі czekaj±c dopуki celownik systemu nie uchwyci celu.

- Jest!

Falkon wcisn±і przycisk. Cos zazgrzytaіo i wyskoczyі nowy komunikat:

Luk bombowy wykonaі niedozwolona operacje i zostanie zamkniкty.

Z przekleсstwem Falkon poci±gn±і dzwignie do siebie aby znowu podnie¶ж maszynк w gуrк. Ale samolot szybko obniїaі siк. Porucznik panicznie klikaі myszka po rуїnych menu szukaj±c przyczyny.

Joystick nie odpowiada - przeczytaі w koсcu.

Zrozumiaі, їe przywrуciж system do pracy moїe tylko restart. Falkon wyі±czyі i wі±czyі zasilanie pulpitu.

Poprzedni lot byі wykonany niewіa¶ciwie - o¶wiadczyі mu system. - Wci¶nijcie dowolny klawisz
w celu sprawdzenia caіego samolotu.


- Do diabіa!!! - wrzasn±і Falkon, naciskaj±c Anuluj. Pojawiі siк ekran startowy Winwars 2002.

System zacz±і powoli siк l±dowaж. Do ziemi zostaіo juї tylko kilkaset metrуw.

System uruchomiony w trybie awaryjnym - w koсcu pokazaі ekran. - W tym trybie wyі±czone
s± systemy lotu i uzbrojenia. Moїesz tylko jeјdziж po lotnisku.


Zrozumiawszy, їe wiкcej niczego zd±їyж nie zrobi, Falkon wcisn±і Eject oczekuj±c, їe teraz kabina zostanie odі±czona, a uderzenie za chwile wyrzuci go w powietrze. Lecz zamiast tego na ekranie pojawiіo siк pytanie:

Czy jeste¶cie pewni, їe chcecie siк katapultowaж?

- TAK!!! - z w¶ciekіo¶ci± zawarczaі Falkon patrz±c jak maszyna nieubіaganie zbliїa siк do ziemi.

Proszк czekaж! Trwa przygotowanie do katapultowania - niewzruszenie poinformowaі system i zapadі w zamy¶lenie...


02.04.2002, Bagdad, Paіac Saddam Husseina


W taki sposуb їywo relacjonowaі generaі:

- Dziкki bohaterskim wysiіkom naszych pilotуw, ktуrzy wdali siк w nierуwna walkк z amerykaсskim agresorem, udaіo siк odsun±ж niebezpieczeсstwo od o¶rodka j±drowego i zostaі zniszczony samolot przeciwnika...

- Tak??? - ciкїkie spojrzenie dyktatora wwierciіo siк w prelegenta, i ten szybko opu¶ciі wzrok.

- W rzeczy samej nierуwna. Trzech przeciw jednemu i ich szczк¶cie, їe nie przeїyli, bo on i tak doleciaі do o¶rodka.

- Je¶li o¶rodkowi nic siк nie staіo, to tylko miіosierdzie Allacha.

Generaі okryі siк zimnym potem. Zrozumiaі, їe teraz jego їadne miіosierdzie Allacha nie uratuje.

- Masz 30 sekund, їeby siк usprawiedliwiж - leniwie rzuciі Saddam.

- O! - krzykn±і generaі wyjmuj±c z opieczкtowanego pudeіka bікkitny kompakt-dysk.

- To znaleјli¶my w¶rуd odіamkуw samolotu. Szczyt amerykaсskich technologii komputerowych! Najnowsze programy sterowania technika wojskowa!

- U ciebie pojawiіa siк maleсka szansa.

Dyktator odchyliі siк w fotelu.

- Za trzy tygodnie to powinno byж zainstalowane we wszystkich maszynach naszej armii.

- Bкdzie wykonane, panie prezydencie! - krzykn±і generaі.


Za trzy tygodnie i jeden dzieс Irak bezwarunkowo skapitulowaі...

.......................................................
by Yury Nesterenko http://yun.complife.info


If you liked my work, please support me with any sum - I really need it!
or Zelle (from USA only) for georgeyright@gmail.com or BMC (one-time or regular sponsorship) or Patreon or Wise for: Account Number: 7010141420 Routing Number: 031100649 Bank: Discover Bank Name: George Right or crypto: BTC 14ozyVuh2myB1Nxqz2wVQ2vfXtgd8mP7ov ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840

This page URL: http://yun.complife.info/miscell/winwars_p.htm